Adatkezelési tájékoztató

I. A tájékoztató célja
1.1 A tájékoztató célja, hogy rögzítse a v8cars.hu által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, illetve a v8cars.hu felhasználói által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.
1.2 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a v8cars.hu figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679-es Általános Adatvédelmi Rendeletét (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit.
1.3 Jelen dokumentum hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, amelyek az adatkezelőn kívüli, harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz kapcsolódnak. A tájékoztató szintén nem terjed ki a v8cars.hu által hivatkozott weboldalak szolgáltatásaira és adatkezeléseire. Ilyen esetekben a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók. Ezekért a v8cars.hu nem vállal semmilyen felelősséget.

II. Fogalmak
2.1 Az adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. A személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
2.2 Adatkezelőnek minősül, aki az adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza. A tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatkezelőnek minősül a v8cars.hu portál üzemeltetője.
2.3 Személyes adat bármilyen olyan információ, amely alapján egy természetes személy azonosíthatóvá válik.
2.4 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatfeldolgozók lehet:
Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)
2.5 Honlap: az adatkezelő által működtetett v8cars.hu weboldal.
2.6 Szolgáltatások: az adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a v8cars.hu honlapon.
2.7 Felhasználó: az a természetes személy, aki a szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja a III. pontban felsorolt adatát.
2.8 Külső szolgáltató: külső szolgáltató a v8cars.hu oldalain elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülhetnek.

III. A kezelt személyes adatok
3.1 A felhasználó döntése alapján az adatkezelő a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, e-mail cím.
3.2 Amennyiben a felhasználó a weboldal részére e-mailt küld, az adatkezelő rögzíti az e-mail címét, majd átadja a 2.4 pontban meghatározott adatfeldolgozónak, amely azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

IV. Az adatkezelő által kezelt további adatok
4.1 Az adatkezelő a gördülékenyebb kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén ún. cookie-t helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az oldal működése nem teljes értékű.

V. Az adatkezelés célja
5.1 Az adatkezelő által folytatott adatkezelés célja az online tartalomszolgáltatás, a felhasználóval való kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.), egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása.
Adatkezelő a megadott személyes adatokat az 5.1 pontban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.
5.2 Az adatkezelésre a felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A felhasználó jogosult az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonni.
5.3 Jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók (2.4) részére történő adattovábbítás a felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.
5.4 A felhasználó szavatolja, hogy a weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A felhasználó által feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a felhasználót terheli.
5.5 A felhasználó e-mail címe megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

VI. Az adatkezelés elvei
6.1 A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelő az érintett felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
6.2 Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli.
6.3 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
6.4 A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak szülői vagy a szülői jogköröket gyakorló személy hozzájárulása esetén kezelhető. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni. A hozzájárulás jogszabályoknak való megfeleléséért a felhasználó felel.
6.5 Az adatkezelő az általa kezelt adatokat a tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adják át.
6.6 Az adatkezelő statisztikák készítésének céljából a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók regisztrációkor megadott adataival.
6.7 Az adatkezelő gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról és megtesz minden intézkedést, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek, megakadályozza jogosulatlan hozzáférésüket és felhasználásukat.

VII. Az adatkezelés időtartama
7.1 A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról az adott e-mail címmel le nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri adatai törlését. Ez esetben az adatok az adatkezelő ill. azt adatfeldolgozó rendszereiből törlődnek.
7.2 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Ezen adatok a felhasználók egyéb személyes adataival össze nem kapcsolhatók.

VIII. A felhasználó jogai
8.1 A felhasználó adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást a hirdet@v8cars.hu címen. A levélben küldött tájékoztatás kérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható, vagyis a kérés a felhasználó regisztrált e-mail címéről érkezik.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználó adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.
8.2 A felhasználó kérheti az adatkezelők által kezelt adatainak helyesbítését vagy módosítását, illetve kiegészítését. A korábban a felhasználó által törölt adatok később nem állíthatóak helyre.
8.3 A felhasználó kérheti az adatkezelők által kezelt adatainak törlését. Az adatkezelő az adatfeldolgozó rendszerén keresztül küldött hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatfeldolgozó a hírlevél adatbázisában a felhasználó személyes adatait törli.

IX. Adatfeldolgozás
9.1 Az adatkezelő a jelen tájékoztatóban fentebb nevesített adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe.
9.2 Az adatfeldolgozó az általa kezelt vagy feldolgozott adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti és kezeli.

X. Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók
10.1 A v8cars.hu oldalon webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal működik együtt. A külső szolgáltatók hozzáférhetnek a felhasználó IP címéhez, valamint sok esetben cookie-k, clicktag mérőkódok, vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a v8cars.hu látogatottsági adatainak elemzését, statisztikák készítését.
A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a felhasználó készülékéről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata.
10.2 A v8cars.hu-val együttműködő külső szolgáltató: Google LLC. – adatvédelmi irányelvek

XI. Adattovábbítás lehetősége
11.1 Az Adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyek továbbítására őket jogszabály kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.

XII. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása
12.1 Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
12.2 A felhasználó következő belépéssel elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek
13.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel kapcsolatban kereshető a v8cars.hu a hirdet@v8cars.hu e-mail címen.
13.2 A felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu) fordulhat.

Göd, 2018. május. 22.


Magyarország első amerikai autós magazinja 1998-as megszületése óta együtt fejlődik a hazai amerikai autós kultúrával.

Feladatunknak tekintjük a lehető legtöbbet megőrizni a magyarországi amerikai autózás elmúlt közel két évtizedéről.

Napló

Hozzászólások

  • Zola:

    !nemtudom Adok pontot mindkettőre. !kép=comments/2024-06/667009a2393b6.jpg

  • firtl:

    Én is erre a megállapításra jutottam. Az automobie catalog szerint is 400.as

A lap tetejére